Algemene Gebruiksvoorwaarden

Preambule

De Klant, na kennis te hebben genomen van het potentieel, het doel, de functionaliteiten, het standaardkarakter en de werkingsmodus van de Dienst zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en na de gelegenheid te hebben op prijs gesteld om bij Picsoo of een Picsoo-wederverkoper een gedetailleerde voorstelling van de Service, besloot ervan te profiteren. De Klant erkent alle informatie en adviezen te hebben ontvangen waarmee rekening kan worden gehouden met de maatregel van het voorstel van Picsoo of een Picsoo-wederverkoper en heeft ervoor gezorgd dat de Dienst aan hun behoeften voldoet.

De klant erkent eerst kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van het abonnement, de sluiting van dit contract of de verlenging ervan. Inschrijving op Picsoo, via de website en / of een Picsoo-partner, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Picsoo op www.picsoo.eu

Picsoo behoudt zich het recht voor om eenzijdig de volgende bepalingen te wijzigen, evenals die van het toepasselijke tarief. Elke wijziging van deze bepalingen is tegenstelbaar aan de Klant van zodra deze is meegedeeld en dit op welke manier dan ook.

Artikel 1: Definities

« Aanpassing»: dekt een groep diensten geleverd door Picsoo of een Picsoo Reseller en bestaande uit de realisatie van specifieke ontwikkelingen en interfaces en het aanpassen van edities, waarvoor een gebruikerslicentie aan de Klant wordt verleend onder ” een apart servicecontract.
« Aangesloten » betekent elke entiteit die wordt gecontroleerd door de Klant (de term «controle» in de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel L 233-3 van het Wetboek van Koophandel).
« Anomalie»: duidt, afhankelijk van de onderschreven onderhoudsdiensten, ofwel een storing van de Module aan, reproduceerbaar door Picsoo of een Picsoo-wederverkoper, waardoor het gebruik ervan in overeenstemming met de documentatie verhinderd wordt, of, indien voorzien in de specifieke voorwaarden, een storing van de Aanpassingen, reproduceerbaar door Picsoo of een Picsoo-wederverkoper, waardoor het gebruik ervan volgens de specificaties wordt voorkomen.
« Klant » betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de Dienst gebruikt voor zijn interne beheerbehoeften.
« Algemene voorwaarden » dit word verstand in dit document.
« Bijzondere voorwaarden » wordt verstaan de offerte gelijkwaardig aan de inkooporder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
« Contract»: verwijst naar deze algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en hun eventuele bijlagen.
« Bestemming»: duidt enerzijds de functies aan van de Module voorzien in de Documentatie en anderzijds de voorwaarden voor de uitoefening van het gebruiksrecht verleend door Picsoo of een Picsoo Reseller.
«Documentatie»: duidt de beschrijving van de functies en de instructies voor het gebruik van de module aan. Het wordt in elektronische vorm in de Franse taal verstrekt. Alle andere documentatie is uitgesloten van het toepassingsgebied van het contract, voornamelijk commerciële documentatie en opleidingsdocumentatie.
«Storing»: verwijst naar elke moeilijkheid bij de toegang tot het Operationeel Platform die door Picsoo of een Picsoo-wederverkoper wordt opgemerkt. 
«Operating Platform »: alle apparatuur, Modules, besturingssysteem, database en omgeving die door Picsoo of zijn onderaannemer worden geleverd waarop de Module zal worden gebruikt. 
« Module»: set functies van een of meer programma’s en hun documentatie, ontworpen om aan meerdere gebruikers te worden verstrekt voor hetzelfde gebruik. In het kader van het Contract komt de Module overeen met: de versie die door Picsoo is verspreid op het moment van ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden; naar zijn updates. 
«Picsoo Verdeler» duidt een partner van Picsoo of een bedrijf van de Picsoo Group aan, naar behoren gemachtigd door Picsoo om de Picsoo-modules te verspreiden door een tussen hen ondertekende distributieovereenkomst te ondertekenen. De Klant kan op elk moment bij Picsoo nagaan of de rechten die mogelijk zijn verleend door een Picsoo Reseller niet verder gaan dan de bepalingen vervat in de distributieovereenkomst die van kracht is tussen Picsoo en de Picsoo Reseller. 
« Dienst » betekent de dienst die onder het contract valt.
« Gebruik » of « Gebruiken » middelen om de dienst uit te voeren om de verwerking van de transacties van de klant uit te voeren.

Artikel 2: Klantgegevens ​

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen:

 • de geschiktheid van de Dienst voor zijn eigen behoeften, in het bijzonder op basis van de indicaties in de Documentatie;
 • dat hij over de nodige vaardigheden beschikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst.

Het is aan de Klant om, in overeenstemming met de praktijken van zijn beroep, de resultaten die zijn verkregen met behulp van de Dienst te verifiëren.

Artikel 3: Contractuele documenten ​

Het contract bestaat uit de volgende contractuele documenten, gepresenteerd in hiërarchische volgorde van afnemende juridische waarde:

 • deze algemene voorwaarden;
 • specifieke omstandigheden;
 • eventuele bijlagen

In geval van tegenstrijdigheid tussen een of meer bepalingen die voorkomen in de hierboven genoemde documenten, prevaleert het hoger geplaatste document.

Artikel 4: Doel​

Het doel van het contract is om de voorwaarden te definiëren waaronder Picsoo of de Picsoo-wederverkoper:

 • verleent de Klant, die deze aanvaardt, het beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht op toegang tot en gebruik van de Module en het Operationeel Platform als onderdeel van de Dienst;
 • levert de hardware en hostinginfrastructuur voor het Operating Platform;
 • biedt ondersteunings- en onderhoudsdiensten voor het Operating Platform aan de Klant.

Artikel 5: Duur – opzegging​

5.1 : Duur

Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen en vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de Overeenkomst gesloten, naar keuze van de Klant voor een initiële periode van twaalf (12) maanden of vierentwintig (24) maanden vanaf de factuurdatum gericht aan de klant.

In elk geval wordt het Contract automatisch stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden.

(12) Elke beëindiging van het Contract op initiatief van de Klant moet per e-mail (support@picsoo.eu ) worden gemeld en ten laatste door Picsoo ontvangen:

 • twee (2) maanden vóór de huidige contractperiode voor verbintenissen met een initiële looptijd van twaalf (12) maanden;
 • drie (3) maanden voor de huidige contractperiode voor verbintenissen met een initiële looptijd van zesendertig (36) maanden.

Na ontvangst van het beëindigingsverzoek van de klant, zal Picsoo een ontvangstbevestiging sturen. De bewijslast van de juiste ontvangst door Picsoo van het verzoek tot beëindiging ligt bij de Klant.

Picsoo behoudt zich het recht voor om het Contract op welke manier dan ook te beëindigen tot het einde van de huidige termijn.

5.2 : Opzegging

De beëindiging, of het einde om welke reden dan ook, van dit Contract geeft geen aanleiding tot de terugbetaling van de door Picsoo geïnde bedragen. De Klant erkent ook gewaarschuwd te zijn dat het niet-verlengen van het Contract zal leiden tot de beëindiging van het gebruik van de Module.

a) Opzegging wegens fout
In het geval een van de Partijen niet aan de verplichtingen hiervan voldoet, niet hersteld binnen dertig (30) dagen na de aangetekende brief met verzoek om ontvangstbevestiging (hierna de “Kennisgeving”) waarin de schending in kwestie, kan de andere partij de beëindiging van het contract claimen onder voorbehoud van alle schade waarop zij aanspraak kan maken.

Niet-betaling en het plegen van inbreuk vormen een ernstige schending van deze overeenkomst. In geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen door de Klant en / of in geval van inbreuk, kan Picsoo het Contract van rechtswege beëindigen na kennisgeving ervan per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Klant.

De beëindiging wordt van kracht op de dag van de eerste presentatie van de Kennisgeving, wat Picsoo niet belet al het mogelijke te doen om haar schulden te innen, terwijl het totale gefactureerde bedrag verschuldigd blijft.

b) Opzegging voor het gemak
De toepassing van deze clausule is strikt voorbehouden aan klanten die zijn uitgerust met een Picsoo-module die zich op het aanbod hebben geabonneerd.

De klant kan het recht om modules en ondersteunende diensten te gebruiken op elk moment beëindigen via e-mail (support@picsoo.eu). Deze opzegging vindt als volgt plaats:

 • Als het schriftelijke verzoek tot beëindiging door Picsoo is ontvangen vóór de vijftiende (15) van de lopende maand, gaat de beëindiging in op de eerste dag van de volgende maand (m + 1).
 • Als het schriftelijke verzoek vanaf de vijftiende door Picsoo is ontvangen (15) van de huidige maand, wordt de beëindiging van kracht op de eerste dag van maand m + 2.

Na ontvangst van het beëindigingsverzoek van de klant, zal Picsoo een ontvangstbevestiging sturen. De bewijslast van de juiste ontvangst door Picsoo van het verzoek tot beëindiging ligt bij de Klant.

Als gevolg van deze beëindiging zal Picsoo een creditnota uitgeven die overeenkomt met de bedragen die aan de Klant zijn gefactureerd na de ingangsdatum van de beëindiging geregistreerd door Picsoo.

c) Opzegging wegens stopzetting van de dienst
Deze Picsoo-service is gebaseerd op een initieel servicecontract ondertekend door Picsoo met betrekking tot een derde partij. In geval van beëindiging van het Initiële Contract om redenen buiten de wil van Picsoo, behoudt het zich het recht voor om deze dienst te beëindigen en bijgevolg het Contract zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Picsoo zal haar best doen om de beëindiging zo snel mogelijk op welke manier dan ook te melden.

Artikel 6: Toegang tot het bedieningsplatform​

6.1 : Authenticatie

Het klantaccount is persoonlijk. De klant is als enige verantwoordelijk voor het behoud en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, evenals alle gegevens die hij verzendt. Elk gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord veronderstelt ontegensprekelijk het gebruik van de Dienst door de Klant zelf.

De Klant verbindt zich ertoe Picsoo onverwijld per e-mail (support@picsoo.eu) op de hoogte te brengen van elke vrijwillige of onvrijwillige communicatie met derden of diefstal van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Na ontvangst stuurt Picsoo een ontvangstbevestiging. De bewijslast dat Picsoo deze melding correct heeft ontvangen, ligt bij de Klant.

6.2 : Serviceniveaus

De serviceniveaus aangeboden door Picsoo zijn beschikbaar op de Picsoo.Eu-site of op verzoek van de Klant. Deze serviceniveaus kunnen op elk moment door Picsoo worden gewijzigd.

Artikel 7 : Reikwijdte van de toegekende rechten​

De Klant verkrijgt geen andere expliciete of impliciete rechten dan die voorzien in het Contract.

7.1 : Gebruiksrecht

Het recht om de Service te gebruiken wordt door Picsoo of de Picsoo-wederverkoper aan de Klant verleend voor de duur van het Contract. De Klant heeft een persoonlijk recht om de Module in SaaS-modus te gebruiken, dat hem wordt toegekend voor zijn interne bedrijfsbehoeften en die van zijn Gelieerde ondernemingen binnen de grenzen van de verworven rechten. De Klant verbindt zich ertoe Picsoo onmiddellijk op de hoogte te brengen als het aantal gebruikers van de Dienst groter is dan het maximum aantal gebruikers vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. In dat geval wordt de Klant onmiddellijk aansprakelijk tegen Picsoo voor een extra vergoeding, waarvan het bedrag het onderwerp zal zijn van een wijziging van het Contract.

Eigendom van het Contract mag onder geen enkele omstandigheid worden toegewezen of overgedragen, zelfs niet gratis, aan Gelieerde Ondernemingen, zelfs als zij profiteren van gebruiksrechten onder het Contract.

Affiliaties mogen de Service alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die in het Contract zijn vastgelegd. De klant verbindt zich ertoe de voorwaarden van het contract door de aangesloten ondernemingen te respecteren en moet de inhoud onder hun aandacht brengen. De module kan worden gebruikt in de zogenaamde “multi-company” -modus, dwz dat affiliates alleen profiteren van een recht op externe verbindingen. De Klant moet Picsoo een verklaring op erewoord van de begunstigde Affiliates bezorgen, gelijktijdig met de contractualisering, en vervolgens elk jaar tot het einde van het contract.

Bovendien wordt uitdrukkelijk gespecificeerd en aanvaard door de Klant dat elk bedrijf dat de status van Affiliate verliest, niet langer geautoriseerd zal zijn om de Module te gebruiken onder het Contract.
Dit verlies van de Affiliate-status moet zo snel mogelijk aan Picsoo worden gemeld.

De service moet worden gebruikt:

 • in overeenstemming met de bepalingen van dit contract en de vereisten vervat in de Documentatie;
 • uitsluitend voor de persoonlijke en interne behoeften van de klant of zijn gelieerde ondernemingen, door zijn werknemers, met uitsluiting van een derde partij van zijn groep;
 • door gekwalificeerd Bevoegd personeel dat eerder een opleiding heeft gevolgd die is aangepast aan het gebruik van de Dienst om de gewenste resultaten te verkrijgen.

Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk door Picsoo is toegestaan, vormt een inbreuk die wordt bestraft met artikel L.335-3 paragraaf 2 van de Code of Intellectual Property.

In het bijzonder is het de Klant verboden om:

 • elke vertegenwoordiging, distributie of marketing van de Dienst, hetzij gratis, hetzij tegen betaling;
 • elke vorm van gebruik van de Dienst of de Documentatie op welke manier dan ook voor het ontwerpen, produceren, distribueren of op de markt brengen van een Dienst of een vergelijkbare, gelijkwaardige of vervangende Module;
 • elke directe of indirecte levering van de Module of de Documentatie ten behoeve van een derde, in het bijzonder door verhuur, overdracht of uitlening, zelfs gratis, of om deze toe te vertrouwen aan een dienstverlener als onderdeel van een uitbesteding, behalve in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van Picsoo;
 • elk gebruik voor verwerking dat niet is toegestaan door Picsoo.

7.2 : Volumetrie

Voor elk abonnement op de Dienst heeft de Klant toegang tot een wereldwijde database, afhankelijk van het aanbod waarop is ingeschreven.

Dit volume kan op elk moment door Picsoo worden gewijzigd, afhankelijk van het geldende commerciële aanbod.
De Klant kan op verzoek van hem toegang krijgen tot een bijkomend deel dat door Picsoo is aanvaard. Dit zal worden gefactureerd bovenop de prijs die oorspronkelijk was overeengekomen voor het abonnement op de Dienst.

Artikel 8: Intellectueel eigendom​

Picsoo garandeert de Klant dat het de houder is van ofwel de economische rechten op de Modules en hun Documentatie, ofwel van een autorisatie van de auteur van de Modules en dat het de Klant daarom vrijelijk het gebruiksrecht dat hierin voorzien is kan verlenen. . De concessie van het recht om de Modules te gebruiken houdt niet de overdracht van eigendomsrechten in het voordeel van de Klant in. De modules blijven eigendom van Picsoo of hun auteur, ongeacht de vorm, taal, programmaondersteuning of gebruikte taal. De Klant verbindt zich ertoe om via derden geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Picsoo op de Modules. Als zodanig zal hij alle eigendoms- en / of copyrightkennisgevingen die op de samenstellende elementen van de modules en documentatie verschijnen, in goede staat houden. Evenzo zal hij deze mededelingen opnemen op elke volledige of gedeeltelijke reproductie die door Picsoo is goedgekeurd, en in het bijzonder op de reservekopie. Modules kunnen technologieën van derden van andere uitgevers bevatten. De rechten die op deze technologieën worden verleend, zijn onderworpen aan de naleving van verschillende rechten en plichten die aan klanten en gebruikers worden opgelegd. Bij het niet respecteren van deze rechten en plichten, machtigt Picsoo zichzelf om alle nodige maatregelen te nemen om een einde te maken aan de geconstateerde wanorde. In het bijzonder geven de beperkte licenties of “runtimes” die beschikbaar worden gesteld door externe uitgevers, klanten en gebruikers een gebruiksrecht dat uitsluitend beperkt is tot de Picsoo-module waarmee ze op de markt werden gebracht.

Artikel 9: Vervalste garantie​

In het geval van een claim met betrekking tot de inbreuk door de Module op een intellectueel eigendomsrecht in Frankrijk, kan Picsoo, naar eigen keuze en op eigen kosten, de Module geheel of gedeeltelijk vervangen of wijzigen, of voor de Klant verkrijgen een gebruikerslicentie, om hem in staat te stellen de Dienst te gebruiken, op voorwaarde dat de Klant aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

 • dat de Klant al zijn verplichtingen onder dit document heeft aanvaard en nagekomen,
 • dat de Klant Picsoo binnen een week schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de inbreukactie of de verklaring voorafgaand aan deze actie,
 • dat Picsoo in staat is de verdediging van zijn eigen belangen en die van de Klant te verzekeren, en dat de Klant loyaal samenwerkt met Picsoo door alle elementen, informatie en hulp te verstrekken die nodig zijn om een dergelijke verdediging uit te voeren. .

  In het geval dat geen van deze maatregelen redelijkerwijs mogelijk is, kan Picsoo eenzijdig beslissen om het Contract te beëindigen en de Klant de vergoedingen terugbetalen die gedurende de laatste twaalf (12) maanden van het gebruik van de Service zijn betaald. De bepalingen van dit artikel omschrijven alle verplichtingen van Picsoo met betrekking tot inbreuk op octrooien en auteursrechten die voortvloeien uit het gebruik van de Module.

Artikel 10 : Bijstand​

Als onderdeel van de assistentie verbindt Picsoo zich ertoe een telefonische assistentie te verlenen: van 9.00 uur tot 18.00 uur van maandag tot donderdag en van 9.00 uur tot 17.00 uur op vrijdag. Het aantal verzoeken van de Klant is in het kader van deze assistentie onbeperkt. Klanten genieten ook van updates met betrekking tot de Dienst.

Artikel 11: Aanvullende diensten​

Het Contract heeft geen betrekking op de aanvullende diensten die door Picsoo worden aanbevolen of door de Klant worden gevraagd om te reageren aan hun specifieke behoeften. Zo zullen bijvoorbeeld consultancy-, opleidings- en adviesdiensten het onderwerp zijn van een afzonderlijk contract tussen de klant en Picsoo of de naar behoren gecertificeerde Picsoo-wederverkoper.

Artikel 12 : Samenwerking​

Om de dienstverlening mogelijk te maken, verbindt de klant zich er in het bijzonder toe:

 • voor elk interventieverzoek de Documentatie raadplegen;
 • om aan Picsoo of de Picsoo-wederverkoper alle noodzakelijke informatie beschikbaar te stellen die door Picsoo of de Picsoo-wederverkoper is gevraagd voor het begrijpen en oplossen van de aangetroffen afwijkingen en storingen;
 • daarin een bekwame gesprekspartner aanwijzen die verantwoordelijk is voor het behandelen van afwijkingen en storingen en dat hij of zij beschikbaar is tijdens elke tussenkomst van Picsoo of de Picsoo-reseller;
 • om indien nodig de toegang voor personeel van Picsoo of Picsoo Reseller tot al zijn faciliteiten te vergemakkelijken en om personeel van Picsoo of Picsoo Reseller gratis toegang te geven tot de gebouwen, en om een geschikte correspondent aan te duiden;
 • om zijn apparatuur en applicaties te installeren en te beheren die niet door Picsoo zijn geleverd, evenals zijn netwerken.

Artikel 13 : Financiële voorwaarden​

13.1 : Jaarlijkse vergoeding

In ruil voor de levering van de Dienst verbindt de Klant zich ertoe het bedrag van de vergoeding te betalen aan de wederverkoper of aan Picsoo.

Afhankelijk van het aanbod onderschreven door de Klant, worden de vergoedingen jaarlijks gefactureerd en maandelijks verschuldigd voor Klanten uitgerust met een Module uit het Picsoo-assortiment.

In elk geval stemt de Klant ermee in om het bedrag van de vergoeding te betalen na ontvangst van de factuur.

13.2 : Tariefherziening

Het bedrag van de vergoeding zal worden herzien volgens de Belgische index die elk jaar op 1 januari wordt aangepast. De referentie-index is de index van januari 2019.

Artikel 14: Late betaling​

In het geval dat de Klant het verschuldigde bedrag van de maandelijkse vergoeding niet heeft betaald, behoudt Picsoo zich het recht voor om de uitvoering van de diensten onmiddellijk op te schorten tot volledige betaling van de prijs. De Klant erkent ook te zijn gewaarschuwd dat het uitblijven van betaling zal leiden tot de beëindiging van het Gebruik van Modules, de gefactureerde jaarlijkse vergoeding die zowel het gebruiksrecht als de toegang tot hulpdiensten dekt. . Elke laattijdige betaling geeft, zonder voorafgaande kennisgeving, aanleiding tot de toepassing van boetes voor te late betaling van 10% / jaar, berekend per dag vertraging. Deze laattijdige betaling stelt Picsoo ook in staat om de Klant automatisch een forfaitaire schadevergoeding toe te passen van veertig (50) € per factuur die wordt beïnvloed door de bovengenoemde laattijdige betaling. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in het geval er meerdere facturen verschuldigd zijn en de Klant een gedeeltelijke betaling doet, Picsoo vrij staat deze betaling naar eigen inzicht in rekening te brengen.

Artikel 15 : Verklaring​

De Klant verklaart vertrouwd te zijn met internet, zijn kenmerken en zijn beperkingen, en erkent in het bijzonder:

 • dat datatransmissies op internet alleen gebaat zijn bij een relatieve technische betrouwbaarheid, die circuleert op heterogene netwerken met verschillende technische kenmerken en capaciteiten die soms op bepaalde tijden van de dag verzadigd zijn;
 • dat bepaalde specifieke netwerken mogelijk afhankelijk zijn van bepaalde overeenkomsten en onderhevig zijn aan toegangsbeperkingen waardoor toegang tot de Dienst niet mogelijk is.
 • dat gebruikers van de Service zich waarschijnlijk overal ter wereld bevinden en dat de inhoud van de Service kan worden gereproduceerd, vertegenwoordigd of meer in het algemeen gedistribueerd zonder enige geografische beperking;
 • dat de gegevens die op internet circuleren niet beschermd zijn tegen mogelijk misbruik en dat de mededeling van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en meer in het algemeen van alle gevoelige informatie door de Klant op eigen risico geschiedt;
 • dat de levering van de inhoud van de Service aan gebruikers kan worden blootgesteld aan inbraak door onbevoegde derden en als gevolg daarvan kan worden gecorrumpeerd ondanks de uitgifte door Picsoo van toegang beschermd door een wachtwoord.
 

Artikel 16 : Technische beschermingsmaatregelen​

16.1 : Informatie

De Klant wordt geïnformeerd en aanvaardt uitdrukkelijk dat, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Picsoo-modules de technische apparaten bevatten die nodig zijn voor de aangesloten ondersteunings- en hulpdiensten, en die in het bijzonder tijdens een internetverbinding, en voor de betrokken modules, de Klant via een webservice toestaan, hetzij automatisch, hetzij, in voorkomend geval, op initiatief van Picsoo, om Picsoo informatie te sturen over de identificatie van de Klant (bedrijfsnaam, adres, telefoon, IP-adres, enz. ) de identificatie van de module (klantcode, code, enz.), en de gebruikscontext (aantal verbonden gebruikers, type gebruikte applicatie). De informatie die Picsoo dankzij deze technische apparaten verkrijgt, zal waarschijnlijk ook door Picsoo worden gebruikt in het kader van de strijd tegen namaak, om mogelijk illegaal of niet-conform gebruik van de betrokken Modules te identificeren en te voorkomen. In het geval dat de Module is uitgerust met een dergelijk apparaat dat, indien van toepassing, de activering van de Klant vereist, verbindt deze zich ertoe om deze functie te activeren op eenvoudig verzoek van Picsoo of, indien van toepassing, van de Picsoo Reseller en om Picsoo of aan de Picsoo Reseller het bestand met de hierboven beschreven informatie. Elke omzeiling of poging om deze technische apparaten te omzeilen is verboden en zal worden bestraft in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

16.2 : Audit
Naast de implementatie door Picsoo van de technische beschermingsmaatregelen waarnaar in het contract wordt verwezen, moet de klant, op verzoek van Picsoo of de Picsoo-wederverkoper, een verklaring op erewoord verstrekken waarin wordt bevestigd dat de module conform de voorwaarden van het contract wordt gebruikt. In het geval dat de klant weigert deze apparaten te activeren of een dergelijke verklaring te verstrekken, kan Picsoo of de Picsoo-wederverkoper een on-site audit uitvoeren. Indien het gebruik de verworven rechten met minder dan 10% overschrijdt, worden er dan bijkomende royalty’s aan de Klant gefactureerd. In het geval van een gebruik gelijk aan of groter dan 10% van de verworven rechten, worden de extra gefactureerde royalty’s verhoogd met 50%, evenals de auditkosten gemaakt door Picsoo of de Picsoo Reseller. Bovendien, als de Klant een functie of een optie gebruikt waarvoor hij geen rechten heeft verworven, zal Picsoo of de Picsoo Reseller de bijkomende vergoedingen factureren in overeenstemming met het geldende tarief. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, behoudt Picsoo of de Picsoo-wederverkoper zich het recht voor om het contract te beëindigen, zonder uitstel na kennisgeving ervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de klant, hetgeen Picsoo niet belet. of de Picsoo-wederverkoper om alles in het werk te stellen om zijn schulden te innen. Cliëntinformatie die tijdens controlewerkzaamheden wordt verzameld, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie en mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden van de controle en eventuele noodzakelijke aanpassingen.

Artikel 17 : Verantwoordelijkheid​

17.1 : Verantwoordelijkheid van de klant

De partijen erkennen dat alleen de klant de mogelijkheid heeft om de inhoud die door het operationele platform gaat, te controleren en te kennen. De Klant garandeert dat hij alle machtigingen heeft om op het grondgebied informatie en gegevens van welke aard dan ook, gehost door Picsoo, te gebruiken en / of te verspreiden en is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het beschikbaar stellen van deze informatie aan het publiek, zelfs het beperkt op internet. In het bijzonder is hij als enige verantwoordelijk voor de schade die Picsoo heeft geleden of ondersteund door de aanwezigheid van illegale gegevens op de pagina’s van de Klant, zoals lasterlijke en racistische opmerkingen. In geval van een inbreuk die wordt opgemerkt door een gerechtelijke autoriteit in de zin van dezelfde wet, of in geval van een bevel van de gerechtelijke autoriteit om een omstreden inhoud te verwijderen, kan Picsoo alle nodige maatregelen nemen om deze inhoud te verwijderen of de toegang ertoe te verhinderen. . Hij informeert de klant. In het geval van een minnelijke klacht of formele kennisgeving van een derde die naar Picsoo wordt gestuurd in de overtuiging dat de inhoud illegaal is of schade veroorzaakt, zal Picsoo de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen. Bij gebreke van verwijdering van de betwiste Inhoud door de Klant of door Picsoo – vanwege de weigering van de Klant of diens stilzwijgen – garandeert de Klant Picsoo tegen elk verhaal en elke veroordeling tot schadevergoeding waaraan Picsoo zou kunnen worden blootgesteld als gevolg hiervan. beweren. Niettegenstaande het voorgaande, kan Picsoo elke nuttige maatregel nemen om de toegang tot de omstreden inhoud te verwijderen of toegang onmogelijk te maken, indien de inhoud duidelijk illegaal lijkt en zal Picsoo de Klant hierover informeren. In het laatste geval zal Picsoo de Klant zo spoedig mogelijk informeren. De opschorting of onderbreking van de inhoud om de bovengenoemde redenen geeft geen recht op betaling van enige schadevergoeding door Picsoo aan de Klant. Bovendien blijft de Klant jegens Picsoo aansprakelijk voor de volledige overeengekomen prijs gedurende de gehele periode van opschorting of onderbreking.

17.2 : Verantwoordelijkheid van Picsoo
Picsoo voert de contractuele verplichtingen voor zijn rekening met alle mogelijke zorg uit in de praktijk in zijn beroep. Onder deze voorwaarden is Picsoo gebonden aan een middelenverbintenis en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de uitvoering van de Diensten. Bovendien kan Picsoo niet aansprakelijk worden gesteld in geval van roekeloze toepassing of het niet toepassen van het gebruiksadvies dat wordt verstrekt in het kader van hulp of advies dat niet van Picsoo zelf komt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bewijs te leveren van een fout van Picsoo bij de uitvoering van de Dienst, met dien verstande dat Picsoo niet aansprakelijk kan worden gesteld, in het bijzonder indien schade te wijten is aan een derde, een van haar onderaannemers of storingen in communicatienetwerken. Picsoo is in ieder geval niet verantwoordelijk voor derden of voor indirecte schade zoals, in het bijzonder, bedrijfsverliezen, commerciële schade, verlies van klanten, verlies van bestelling, enige commerciële storing, gederfde winst, schade aan de ‘merkimago. Behalve in het geval van een inbreukprocedure, vormt elke actie die door een derde tegen de Klant wordt ingesteld, indirecte schade en geeft dus geen recht op schadevergoeding. Als de aansprakelijkheid van Picsoo hieronder zou worden erkend door een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zou de schadevergoeding die van haar zou kunnen worden gevorderd, uitdrukkelijk worden beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Picsoo ontvangt met betrekking tot de Dienst, voor de periode van twaalf (12) maanden die op het moment van de schade aan de gang is. De partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen, en door de Klant aanvaard, dat de bepalingen van deze clausule van toepassing blijven, zelfs in geval van een oplossing die is vastgesteld door een definitieve rechterlijke beslissing. Deze bepalingen leggen een risicoverdeling vast tussen Picsoo en de Klant. De prijs weerspiegelt deze verdeling evenals de beschreven aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 18 : Overmacht​

Partijen zijn volledig ontslagen indien de niet-nakoming door een of andere van de hem opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk het gevolg is van overmacht.

Aanvankelijk schorten gevallen van overmacht de uitvoering van het contract op en de partijen komen samen om de voorwaarden voor voortzetting van hun relaties te bepalen. Indien de gevallen van overmacht meer dan één duur hebben (1) maand wordt het Contract automatisch beëindigd, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

Uitdrukkelijk beschouwt als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk worden aangehouden door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen: blokkering, verstoring of congestie van telecommunicatienetwerken, slechte kwaliteit van elektrische stroom, blokkering van middelen van transport of levering om welke reden dan ook, slecht weer, epidemieën, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, waterschade, overheids- of wettelijke beperkingen, evenals veranderingen in wet- of regelgeving vormen van marketing.

Artikel 19: Strijd tegen corruptie​

Picsoo is een ethisch bedrijf dat bijzonder belang hecht aan de strijd tegen fraude en corruptie en dat de bedoeling heeft dat elke persoon of bedrijf in relatie tot Picsoo dezelfde principes naleeft en nauwgezet de geldende regelgeving respecteert. Bijgevolg zal elke contracterende partij van Picsoo, hierna “Medecontractant” verbindt zich ertoe om de elementen bepaald in dit artikel onherroepelijk te respecteren.
Elke niet-naleving door de Medecontractant van de bepalingen van dit artikel moet worden beschouwd als een ernstige schending die Picsoo toestemming geeft om, indien zij dit nodig acht, dit contract te beëindigen zonder opzegging of compensatie, maar onder voorbehoud van alle schade waarop Picsoo aanspraak zou kunnen maken. als gevolg van een dergelijke inbreuk.

De Medecontractant garandeert dat een persoon, natuurlijk of wettelijk, die handelt namens de Medecontractant in het kader van dit contract, door actie of nalatigheid niets zal doen waardoor Picsoo aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor het niet naleven van bestaande regelgeving ter bestrijding van corruptie;

 1. zijn eigen ethiek en anticorruptiebeleid en -procedures vaststellen en handhaven;
 2. Picsoo onverwijld op de hoogte stellen van elke gebeurtenis die onder haar aandacht zou worden gebracht en die zou kunnen resulteren in het verkrijgen van een onrechtmatig voordeel, financieel of van enige andere aard, in verband met dit contract;
 3. Alle nodige hulp bieden aan Picsoo om te reageren op een verzoek van een naar behoren gemachtigde autoriteit met betrekking tot de strijd tegen corruptie. De Medecontractant zal Picsoo vrijwaren voor elk gevolg, in het bijzonder financieel, van het niet nakomen door hem van de verplichtingen bepaald in dit artikel.

De Medecontractant machtigt Picsoo reeds om elke redelijke maatregel te nemen gericht op het controleren van de strikte naleving door de Medecontractant van de verplichtingen bepaald in dit artikel. De Medecontractant verbindt zich ertoe Picsoo onverwijld op de hoogte te brengen van elk element dat onder zijn aandacht zou worden gebracht en dat aanleiding zou kunnen geven tot zijn aansprakelijkheid op grond van dit artikel.

Het is duidelijk dat geen enkele verplichting onder dit contract ertoe kan leiden dat Picsoo gedwongen wordt zijn verplichtingen met betrekking tot de strijd tegen corruptie niet na te komen.

Artikel 20 : Diversen​

20.1 : Vertrouwelijkheid

Partijen kunnen bij toepassing van de Overeenkomst toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van de andere partij. De voorwaarden en prijzen van het Contract, de Dienst en alle andere als zodanig aangegeven informatie zijn vertrouwelijke informatie.

Vertrouwelijke informatie is niet datgene dat, tenzij er sprake is van een fout, tot het publieke domein behoort; degene die de ontvangende partij in bezit had vóór hun communicatie, zonder deze van de andere partij te hebben ontvangen; die door derden aan de partijen zijn meegedeeld, zonder voorwaarde van vertrouwelijkheid; en die welke elke partij onafhankelijk ontwikkelt.

De partij aan wie vertrouwelijke informatie zal worden meegedeeld, zal de vertrouwelijkheid ervan met zorg bewaren die niet onderdoet voor datgene wat nodig is voor het bewaren van zijn eigen vertrouwelijke informatie, en mag deze niet aan derden communiceren of openbaar maken is met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of voor zover wettelijk vereist. De partijen komen overeen alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat in strijd met de overeenkomst geen vertrouwelijke informatie wordt bekendgemaakt aan hun werknemers of contractanten. De voorwaarden van deze verplichting zijn geldig gedurende de geldigheidsduur van het Contract en gedurende twee (2) jaar na het einde ervan. Alle documenten die door Picsoo onder dit document worden meegedeeld, blijven haar exclusieve eigendom en zullen haar op verzoek worden teruggestuurd..

20.2 : Persoonlijke gegevens

Picsoo implementeert de verwerking van persoonsgegevens voor het beheer van klantaccounts en prospectieactiviteiten. De gegevens worden gehost op servers van het bedrijf AMAZON, en waarmee door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen zijn ondertekend. De bedrijven van de Picsoo Group en haar partners kunnen ontvangers zijn van bepaalde persoonsgegevens.

De Klant heeft het recht om informatie over hem in te zien en te wijzigen die kan worden uitgeoefend per e-mail gericht aan support@Picsoo.eu of per post ter attentie van: Picsoo – Business Software sprl – Waterloo Office Park – Gebouw M – Drève Richelle 161 te 1410 Waterloo – België, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

20.3 : Opzegging

Het feit dat een van de partijen geen beroep doet op een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar hierin wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de betreffende verplichting. . De Klant doet onherroepelijk afstand van elk verzoek, claim, recht of actie tegen Picsoo met betrekking tot de uitvoering van het Contract en die meer dan zes (6) maanden na de gebeurtenis zou worden geformuleerd, en doet daarom onherroepelijk afstand van om op deze basis een rechtszaak aan te spannen voor een rechtbank tegen Picsoo of een van de bedrijven van de groep waartoe het behoort, of de Picsoo Reseller.

20.4 : Stopzetting contract

De rechten van de Klant die voortvloeien uit het Contract mogen niet worden toegewezen, in sublicentie gegeven, verkocht of anderszins overgedragen door de Klant, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Picsoo.

20.5 : Integraliteit

Het contract geeft alle verplichtingen van de partijen weer. In het geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels die aan het begin van de clausules staan, en een van de clausules, worden de titels niet-bestaand verklaard. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die voorkomt in de documenten die door de partijen worden verzonden of overhandigd, mag in het Contract worden opgenomen, met uitzondering van aanvullende bestellingen van de Klant die door Picsoo of de Picsoo-wederverkoper worden aanvaard. Tenzij anders bepaald op een specifieke manier, kan het contract alleen worden gewijzigd door een addendum dat naar behoren is ondertekend door de personen die gemachtigd of aangesteld zijn door de Klant en Picsoo of de Picsoo Reseller.Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les parties, ne pourra s’intégrer au Contrat à l’exception des commandes complémentaires du Client acceptées par Picsoo ou le Revendeur Picsoo.
Sauf exception stipulée de manière particulière, le contrat ne peut être modifié que par un avenant dûment signé par les personnes autorisées ou mandatées par le Client et Picsoo ou le Revendeur Picsoo.

20.6 : Nietigheid

Indien een of meer bepalingen van het Contract ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en hun reikwijdte.

20.7 : Commerciële referentie

Picsoo mag de naam van de Klant vermelden voor de promotie van zijn Modules. De Klant aanvaardt dus dat Picsoo mag verwijzen naar zijn naam, zijn bedrijfsnaam, een logo of een geregistreerd handelsmerk van de Klant op elk mediamedium, inclusief alle Picsoo- en partnerwebsites wereldwijd. Bovendien kan de klant worden gevraagd om een getuigenis te geven over zijn klantervaring bij Picsoo.

De Klant kan Picsoo echter op elk moment schriftelijk en op elk moment in kennis stellen van zijn weigering en / of, indien nodig, de intrekking van de bovengenoemde referentie verzoeken.

20.8 : Kennisgeving

Om geldig te zijn, moeten alle kennisgevingen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan het domiciliëringsadres zijn gedaan. De ondertekenaars van het Contract worden bevoegd geacht om de partijen te vertegenwoordigen.

Artikel 21: Recht en toekenning van jurisdictie​

HET CONTRACT WORDT BEHEERD DOOR HET BELGISCH RECHT. IN GEVAL VAN GESCHILLEN EN NA EEN AMICTELIJKE PROCEDURE, WORDT DE UITDRUKKELIJKE JURISDICTIE TOEGEWEZEN AAN DE BRUSSELS COMMERCIËLE RECHTER, ONGEACHT DE MEERVOUDIGHEID VAN DE VERWEERDER OF EEN GARANTIE, INCLUSIEF PROCEDURES OP VERZOEK OF NOODGEVALLEN. IN GEVAL VAN HET VERZET VAN DE KLANT OP EEN VERZOEK OM OPDRACHTEN TOT BETALING, WORDT OOK DE UITDRUKKELIJKE JURISDICTIE TOEGEWEZEN AAN DE BRUSSELS HANDELSHOF.

Essayez-moi !

Entrez vos coordonnées pour bénéficier d’un accès à la plateforme de démonstration.

Test mij!

Vul uw gegevens in, dan krijgt u toegang tot het demoplatform.